ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ
ยินดีต้อนรับเข้าสุ่เว็บ เรื่องการป้องกันเอดส์และ เชื้อเอซไอวีและการใช้ถุงยางอนามัย
จัดทำโดย
1.นางสาว จิราพร เจริญสุข
2.นางสาว นารี โพธะศรี
3.นางสาว ดารินทร์ กั้วเฟื้อง
งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึงของโครงงานคอมพิวเตอร์